...

Novela Zákona o obchodních korporacích – třetí díl

V dnešním pokračování článků, kterými shrnujeme nejzajímavější změny u obchodních korporací jsme se zaměřili na téma postupného výmazu neaktivních korporací a na omezení při rozdělení výplaty podílu na zisku.
Neaktivní obchodní korporace (§ 104 a 105 ZoVR)

Důležitou novinkou je i možnost soudu zahájit z moci úřední řízení o zrušení obchodní korporace bez likvidace, pokud bude současně splněno, že obchodní korporace poruší svou povinnost předložit řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období a zároveň nebude možné obchodní korporaci doručit výzvu k předložení všech chybějících účetních závěrek do sbírky listin. Pokud tedy obchodní korporace nepředloží své účetní závěrky za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období, rejstříkový soud ji vyzve k předložení chybějících účetních závěrek v náhradní lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy.

Výzva musí být doručena do vlastních rukou, za což se považuje i doručování prostřednictvím datové zprávy, ale náhradní doručení písemnosti je v tomto případě vyloučeno. Nepodaří-li se výzvu doručit žádným z možných způsobů, rejstříkový soud zahájí řízení o zrušení obchodní korporace a provede o tom zápis do obchodního rejstříku. Obchodní korporace může být zrušena bez likvidace nejdříve po uplynutí jednoho roku od tohoto zápisu, a to jen když v průběhu řízení nevyjde najevo, že majetek obchodní korporace stačí na úhradu nákladů likvidace. Pokud by vyšlo najevo, že majetek převyšuje náklady spojené s likvidací, soud by musel rozhodnout o zrušení obchodní korporace s likvidací.

Pokud se výzvu podaří doručit, ale obchodní korporace by na ni odpovídajícím způsobem nezareagovala, obchodní korporaci bez likvidace zrušit nelze. Obchodní korporaci může být však uložena pořádková pokuta až do výše 100.000 Kč. Při opakovaném neuposlechnutí výzvy pak lze zrušit obchodní korporaci s likvidací. Současně představuje nesplnění zakládací povinnosti přestupek dle zákona o účetnictví, za jehož spáchání je možné pachateli uložit pokutu až do výše 3 % hodnoty jeho aktiv.

Z obchodního rejstříku tak budou vymazávány neaktivní obchodní korporace nebo se alespoň sníží jejich počet. S ohledem na tuto skutečnost může dojít i k eliminaci daňových podvodů, ve kterých neaktivní obchodní korporace často figurují, neboť nelze dohledat žádný postižitelný majetek ani fyzickou osobu, která obchodní korporací řídí. Problematice jsme se podrobně věnovali v samostatném článku zde.

Rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů (§ 40 odst. 1 ZOK)

Úprava omezení rozdělení výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů obsažena v ustanovení § 40 ZOK se nově vztahuje také na společnosti s ručením omezením a družstva a nejen na akciové společnosti. Subjekty tak musí provést tzv. bilanční test, který musí předcházet rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Jestliže bude nejvyšší orgánem rozhodnuto i přes nesplnění bilančního testu, takové rozhodnutí nemá právní účinky.

Novela potvrzuje judikaturu Nejvyššího soudu, kdy je možné zisk a jiné vlastní zdroje rozdělit do konce účetního období, které následuje po účetním období, za které byla sestavena účetní závěrka a na základě které jsou zisk nebo jiné vlastní zdroje rozdělovány.

V dalších dílech seriálu článků k novele ZOK si nenechte ujít vysvětlení třeba k nově stanovené odpovědnosti statutárních orgánů nebo k jinak upravené archivační povinnosti. Zaměříme se i na další změny a především i na lhůty k nutnosti implementace změn. Pokud se již nyní chcete poradit o tom, jaké dopady má novela právě na vaši společnost, jsme zde pro vás.

Mgr. Jana Melezínková

Mgr. Alexandra Kábrtová
advokátní koncipientky

Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.

12.2.2021

Posted by Advokátní kancelář Pajerová