Naše služby

Obchodní právo

Založení společnosti

Změny ve společnostech

Převody obchodních podílů, prodej akcií, přeměny společností, fúze, odštěpení

Rejstříky, sbírka listin, evidence skutečných majitelů

Začátek podnikání, živnostníci

Živnostenský rejstřík

Organizace valných hromad i se zajištěním notáře

Due diligence

Obchodněprávní smlouvy

Vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů

Likvidace společnosti, insolvenční řízení

Součinnost s daňovými poradci

Zastupování v obchodněprávních sporech

Obchodním společnostem nabízíme dlouhodobý pravidelný komplexní právní servis za zajímavé ceny měsíčních paušálů, více v sekci odměny.

Členství : Hospodářská komora (členství JUDr. Vladimíra Pajerová), NCCC, Kanadská komora.

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby

Rodinné právo

Osobní i majetkové vztahy mezi členy rodiny.

Děti:

 • Péče o nezletilé – postupujeme vždy tak, aby bylo dosaženo zájmu dětí a byly omezeny stresové situace
 • Otázky úpravy styku a péče
 • Určení či popření otcovství
 • Výživné, snížení či zvýšení výživného
 • Únosy – máme zkušenosti se zastupováním před Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí a s návratovým řízení

Rozvod:

 • Sporné i nesporné rozvody
 • Zastupování před soudy

Společné jmění manželů, rodinný majetek:

 • Předmanželské smlouvy
 • Režimy odděleného majetku
 • Rozdělení, zúžení a vypořádání SJM
 • Zajištění notáře a notářských zápisů
 • Svěřenské fondy jako nástroj ochrany rodinného majetku

Spolupracujeme s

 • Mediátory
 • Terapeuty
 • Specializovanými pracovišti pro asistovaný styk rodičů s dětmi

Členství :

Mgr. Jana Sedláčková : a) Unie rodinných advokátů naše advokátní kancelář bere za své i poslání Unie tj. neakcelerovat spory rodinného práva do mnohaletých konfliktů, propagovat mimosoudní prostředky řešení a dohodu.

b) Spolek rodinněprávních a opatrovnických soudců

Články :

Promlčení výživného  

Koroporadna – aktivní účast na provozu bezplatné poradny po celou dobu pandemie.

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby

Svěřenské fondy a správa rodinného majetku

Relativně nový nástroj k ochraně a správě majetku

 • Založení svěřenského fondu na míru vašim potřebám
 • Právní poradenství před založením svěřenského fondu
 • Pomoc při sepsání statutu svěřenského fondu
 • Zápisy svěřenského fondu, evidence svěřenských fondů
 • Správcovství založených fondů
 • Servis pro ty, kdo chtějí využít svěřenský fond jako nástroj ochrany rodinného majetku
 • Pořízení pro případ smrti a svěřenský fond, mezigenerační přenosy
 • Soukromé rodinné svěřenské fondy, určení podílů k majetku
 • Předávání rodinného majetku, závěť a její alternativy
 • Rodinné holdingové společnosti a struktury
 • Ochrana rodinných firem při nejasnosti nástupce
 • Naplnění záměru vlastníka se současně citlivým přístupem k rodině
 • Zřízení fondu jako ochrana před věřiteli a vlivy třetích osob
 • Daňové a účetní aspekty svěřenských fondů

Členství :  APRSF

JUDr. Vladimíra Pajerová je uznaným svěřenským správcem, registrovaným v Seznamu svěřenských správců APRSF.

Aktuality, články, školení :

Svěřenské fondy a nová Evidence skutečných majitelů.

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby

Nemovitosti

 • Komplexní právní servis při jakékoliv dispozici s nemovitostí – koupě, prodej, darování, nájem, zatížení nemovitosti – jsme s vámi od začátku do konce
 • Příprava smluvní dokumentace na míru či revize smluvní dokumentace
 • Zajištění advokátní úschovy (proklik na adv úsch)
 • Jednání s katastrálními úřady, vklady, zápisy, výmazy

Podpisy Vám ověříme přímo v naší kanceláři, bez nutnosti návštěvy notáře.

 • Doporučení prověřeného makléře
 • Spolupráce s prověřenými znalci
 • Daňové návaznosti transakcí s nemovitostmi
 • Problematika skrytých vad na zakoupené nemovitosti ( klik na článek)
 • Předkupní právo
 • Spoluvlastnictví a jeho vypořádávání
 • Družstevní byty ( klik na článek)
 • Problematika SVJ včetně založení
 • Zastoupení ve sporech týkajících se nemovitostí
 • Právní audity k nemovitostem viz sekce Due diligence (proklik)

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby

Právní servis pro developery

 • Vytvoříme vám smluvní dokumentaci na míru – rezervační, budoucí kupním kupní smlouva
 • Zajištění advokátní úschovy
 • Plánovací smlouvy s obcí a spolupráce s obcí
 • Smlouva o spolupráci se sousedy
 • Smlouva o dílo
 • Licenční smlouva a/nebo podlicence k projektové dokumentaci
 • Zástavní smlouva k nemovitostem
 • Smlouvy o zřízení věcných břemen na nemovitostech
 • Smlouva o převodu obchodního podílu a vše související v případě, že nemovitost vlastní společnost a nemovitost je nabývána prostřednictvím koupě 100 % obchodního podílu/akcií včetně due diligence kupované společnosti
 • Prodej závodu nebo jeho části a vše související v případě, že nemovitost vlastní společnost a nemovitost je nabývána prostřednictvím prodeje závodu nebo jeho části
 • Vzorová smluvní dokumentace k prodeji jednotlivých bytů/domů (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva)
 • Návrhy a podání na katastrální úřad
 • Komplexní právní servis pro investora

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby

Právní due diligence

Doporučujeme

 • při nabývání významnějších nemovitostí,
 • při akvizicích a jiných dispozicích s podnikem či společností
 • při investicích do hotelnictví

Kontrolujeme

 • právní stav
 • existující smlouvy
 • rozhodnutí orgánů zúčastněných společností, vlastnických práv či váznoucích závazků,
 • vztahy s věřiteli
 • spory

Výstupem je

 • konkrétní doporučení pro optimalizaci zamýšlené transakce,
 • vyhodnocení rizik a návrh jejich minimalizace
 • identifikace dodatečných nepředpokládaných výdajů zamýšlené transakce upozornění na aspekty, které ovlivňují hodnotu obchodu
 • výsledek naší prověrky vám umožní učinit kvalitní a strategické rozhodnutí

Spolupracujeme s

 • odborníky z dalších oborů zajišťujícími technickou a forenzní due diligence

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby

Insolvence, oddlužení, exekuce

Insolvence

Pro dlužníky:

 • Posoudíme situaci před hrozícím úpadkem
 • Vyhodnotíme rizika
 • Vypracujeme návrh
 • Nepřekročíme cenu za podání návrhu
 • Komunikace s insolvenčním správcem

Pro věřitele:

 • V insolvenčním řízení zastupujeme i věřitele
 • Zpracujeme vám přihlášky pohledávek do insolvence
 • Monitoring vašich dlužníků: konkursy, oddlužení, likvidace

Exekuce

Pro věřitele a oprávněné:

 • Posouzení dobytnosti pohledávky
 • Zajistíme vymáhání vašich pohledávek
 • Realizace od vydání pravomocného rozsudku
 • Spolupráce se spolehlivými aktivními exekutorskými úřady
 • Reporty o stavu vaší exekuce
 • Lustrace vašich dlužníků
 • Splátky, mimosoudní dohody

Pro dlužníky:

 • Komunikace s exekutory
 • Zastavení neoprávněně vedených exekucí
 • Zastavení bagatelních exekucí
 • Pomoc z dluhové pasti
 • Srovnání exekuce x insolvence pro váš případ

Konkurz

 • Zastoupení u soudu a při schůzkách s insolvenčním správcem

Oddlužení

 • Oddlužení fyzických osob, osobní bankrot
 • oddlužení právnických osob (které nejsou považovány za podnikatele a nemají dluhy z podnikání)
 • Konzultace k řešení vašich finančních problémů
 • Zhodnocení vhodnosti oddlužení
 • Osobní bankrot u dluhů z podnikání
 • Společné oddlužení manželů
 • Zastoupení při schůzkách s insolvenčním správcem

Likvidace

 • Pomoc při starostech se zadluženou firmou
 • Kompletní zajištění celého procesu
 • Výkon funkce likvidátora
 • Ukončení podnikání bez rizik
 • Vypořádání veškerého majetku
 • Výmaz z OR

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby

Právo duševního vlastnictví, ochranné známky

 • odlišení vašich produktů a značky od konkurence
 • registrace průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek) na národní, evropské i mezinárodní úrovni, včetně rešerše před registrací
 • hlídání platnost vaší ochranné známky vč. zajištění obnovy platnosti
 • příprava či revize smluvní dokumentace v rámci IT práva, včetně licenčních ujednání a smluv na vytvoření a údržbu softwarových produktů
 • ochrana práv k obchodnímu tajemství a know-how

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby

Pracovní právo

 • Příprava pracovněprávní dokumentace
 • Vnitřní směrnice
 • Neplatné ukončení pracovního poměru
 • Nezaplacená mzda, problémy s odstupným
 • Mateřské a rodičovské dovolené
 • Pracovní právo a koronavirová pandemie
 • Zastupování v pracovněprávních sporech
 • Manažerské smlouvy
 • OSVČ a problematika švarcsystému

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby

Advokátní úschova a ostatní služby

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

 • Minimalizace rizik finanční transakce
 • Pojištění advokátní kanceláře
 • Advokátní kancelář vystupuje jako nezávislý schovatel
 • Advokátní kancelář zodpovídá při výplatě za splnění podmínek pro výplatu
 • Finanční prostředky jsou na samostatném účtu
 • Prostředky mohou být složeny i v jiné než české měně
 • Hlášení úschovy v elektronickém systému úschov
 • Odměna za úschovu není vázána tarifem jako notářské úschovy
 • Kontrola AML
 • Bezpečná úschova listin

V souvislosti s prováděním advokátních úschov informujeme, že Pověřenou osobou ve smyslu §22a  odpovědnou za zajištění plnění AML povinností vyplývajících z AML zákona, tj. obecně všech AML povinností a rovněž tak tzv. Kontaktní osobou ve smyslu §18 a §22 zákona č. 253/2008, k zajištění tzv. oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona, což je podávání oznámení o podezřelém obchodu, které se zasílá Finančnímu analytickému úřadu, je-li takový obchod detekován k plnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem  je určena JUDR. Vladimíra Pajerová, advokátka, kontaktní údaje jsou email: pajerova@advokatky.cz a tel. : 603222600

 Můžete u nás dále využít:

 • Ověření podpisu advokátem
 • Administrace datových schránek
 • Poskytnutí sídla na Praze 2 fyzickým i právnickým osobám
 • Konverze dokumentů
 • Zajištění apostily nebo superlegalizace dokumentů
 • Lustrace exekucí
 • Dálkový přístup do katastru nemovitostí
 • Pronájem jednacích místností pro vaše obchodní jednání
 • Ready made společnosti – ihned můžete začít podnikat

ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPRÁCE, PROVĚŘENÉ KONTAKTY:

 • Znalci, odhadci
 • Překladatelé
 • Svěřenští správci
 • Notáři
 • Daňoví poradci, účetní
 • Mediátoři
 • Pracoviště pro asistované styky rodičů s dětmi

 

Ano, to mě zajímá. Využijte náš Kontaktní formulář.  Formulář

Řešíte jiný právní problém? Projděte si naše další služby.  Naše služby