...

Novela notářského řádu – digitalizace notářské činnosti, založení společnosti on-line

Jistě jste zaznamenali, že od 1.9.2021 nabyl účinnosti zákon č. 300/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Podstatou této novely je zejména:

i) možnost sepisu elektronických notářských zápisů s obchodní povahou bez osobní přítomnosti notáře, a

ii) založení Sbírky listin a evidence elektronických podpisů, ve kterých si bude každý moci ověřit pravost notářského zápisu a pravost ověření podpisu na základě pořadového čísla nebo QR kódu.

Nově tedy bude možné založit obchodní společnost on-line, což ušetří jak vaše finance, tak čas. Vše zvládnete z pohodlí od Vašeho počítače cca do 30 minut. Platba přes platební bránu je samozřejmostí.

A jak takové založení prakticky probíhá?

1. Připravíte si základní údaje o vaší nové společnosti, jejich zakladatelích, orgánech atd. 2. Ve vašem prohlížeči otevřete stránku s adresou https://www.nkcr.cz/sro-online.

3. Přihlásíte se pomocí e-identity či bankovní identity. Vyberete si notáře popř. jazyk.

4. Po vyplnění potřebných údajů s notářem vstoupíte do virtuální jednací místnosti (videokonference), ve které si můžete vzájemně vyměňovat dokumenty, konzultovat jejich obsah a podepisovat je. K tomu budete potřebovat kameru propojenou s vaším počítačem.

5. Výsledkem bude notářský zápis, který bude sepsán v elektronické podobě, a který bude obsahovat uznávaný elektronický podpis účastníků nebo jejich zástupců (v případě, že jej nemáte, bude zřízen při založení ad hoc), kvalifikovaný podpis notáře a další náležitosti, které běžně obsahuje notářský zápis sepisovaný v listinné podobě, s výjimkou otisku úředního razítka notáře, které při elektronickém sepsání notářského zápisu nebude vyžadováno.

6. Zaplatíte pomocí platební brány.

7. Společnost bude notářem zapsána do obchodního rejstříku.

Bohužel pomyslnou rychlost celého procesu založení prozatím komplikuje skutečnost, že ohlášení živností na živnostenském úřadě nelze zatím provést on-line. Nicméně i tato překážka by měla od července 2022 odpadnout.

Prozatím tedy stále platí, že nově on-line založené společnosti musí po založení ohlásit své živnostenské oprávnění na živnostenském úřadě a doložit živnostenskému úřadu společenskou smlouvu a doklad prokazující právo užívat prostory, ve kterých se nachází sídlo firmy. U živností ohlašovacích vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení živnosti nebo dnem pozdějším, pokud je v ohlášení uveden.

Notáři však mohou prozatím zapisovat nově on-line založené společnosti do obchodního rejstříku bez předmětu podnikání, ale pouze s předmětem činnosti, kterým je např. „pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor“.

Pro zastánce „klasického“ založení s osobním setkáním s notářem uvádíme, že i tato možnost nadále zůstává k dispozici.

Pokud byste potřebovali pomoct se založením nové společnosti či jinými službami, kontaktujte nás na email info@advokatky.cz .

Mgr. Alexandra Kábrtová, advokátní koncipientka

Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.

15. 11. 2021