...

Novela exekučního řádu

Díl 2: Další změny po novele exekučního řádu

Zastavování dlouhých, ale marných exekucí

Zastavit exekuci bylo dosud možné prakticky jen pro její nezákonnost, nově to bude možné i pro její nevymahatelnost. K prvnímu zastavování exekucí dojde až rok po účinnosti novely (účinnost ustanovení 1.1.2022, první možnost zastavení od 1.1.2023). Pokud exekutor zjistí, že po šesti letech vedení exekuce nepokrývá vymožená částka ani náklady exekuce, navrhne oprávněnému zastavení exekuce.

Pakliže oprávněný nesouhlasí a chce v exekuci pokračovat, musí již zaplatit zálohu na další vedení exekuce (v řádu stokorun, výši ještě stanoví prováděcí vyhláška). Po její úhradě probíhá exekuce další tři roky, pak se scénář může ještě jednou zopakovat (žádost o souhlas se zastavením exekuce, možnost zaplatit podruhé zálohu a pokračování ještě další 3 roky).

Po maximálně dvanácti letech (6+3+3) tedy bude zastavena každá neúspěšná exekuce, některé i dříve.

Pozor, do doby šesti let neúspěšně vedené exekuce se bude započítávat i doba vedení exekuce před účinností novely. Od 1.1.2023 tak bude možno začít zastavovat exekuce z roku 2017, hovoříme o takzvané retroaktivitě – zpětné účinnosti zákona.

  1. Nejdřív dluh, pak až úroky a ne naopak

Osvědčenou cestou, jak nechat tzv. dluhovou spirálu roztočenou je započítávat jakoukoliv vymoženou částku nejprve na úroky, čímž dojde jen k tomu, že jistina se de facto nikdy nezmenší a neuhradí. Novela zavádí změnu: výtěžek, dosažený v exekuci bude muset být započítáván nejprve na náklady soudu na výkon rozhodnutí, dále však rovnou na jistinu. Až poté na úroky, dále na úroky z prodlení a teprve pak na náklady oprávněného. Tato úprava v exekučním řádu bude mít přednost před občanským zákoníkem i před tím, co si smluvně sjednali dlužník s věřitelem.

  1. Bagatelní exekuce

Byla původní výše jistiny do 1.500 Kč a v posledních třech letech nebylo nic vymoženo?

Pak je oprávněný vyzván ke složení zálohy na pokračování exekuce, jinak může být zastavena.

řešení pro věřitele, kteří tím pádem při zastavení nedostanou nic? Po zastavení takového exekučního řízení věřiteli náleží náhrada 30 % vymáhané pohledávky, a to ve formě slevy na dani z příjmů.

  1. Plátci mzdy po novele

Zaměstnavatelům zavede novela v budoucnu informační povinnost, kdy budou povinni na žádost exekutora sdělit o svém zaměstnanci nejen jeho výši mzdy, ale i informovat o jeho srážkách ze mzdy, o druhu pracovněprávního vztahu. Později se předpokládá vznik jednotných formulářů pro komunikaci exekutorů a zaměstnavatelů.

Plátcům mzdy, kteří provádějí u svých zaměstnanců srážky ze mzdy, bude náležet nárok na paušální náhradu nákladů (50 Kč) za kalendářní měsíc, ve kterém je provedli. Týká se exekucí, zahájených po účinnosti novely.

6. Mobiliární exekuce – zabavení majetku, ale lidsky

Cílem mobiliární exekuce by mělo být zabavení majetku, který je možno efektivně zpeněžit, nikoliv vyvinout na dlužníka nátlak zabavením důležitých věcí z domácnosti.

Novela zakazuje mobiliární exekuce u dluhů z dětství a dále u starobních a invalidních důchodců (druhý a třetí stupeň invalidity) a u penzí nižších než minimální mzda. Odvrátit mobiliární exekuci pak může dlužník vždy, když se zaváže k měsíční splátce ve výši 1500,- až 6000,- Kč (nad rámec toho, co je již zákonně postihnuto a měsíčně mu sráženo). Možnost bude jen pro fyzické osoby.

7. Nové povinnosti pro exekutory

Zajímavostí jsou nové povinnosti exekutorů, směřující jak k větší ochraně dlužníků, tak i k postupné modernizaci celého sektoru.

Exekutoři budou povinni nahrávat veškerou ústní komunikaci s dlužníky, včetně komunikace, kterou vedou jejich zaměstnanci (začíná za rok od účinnosti novely). Dlužník může požadovat zaslání celého svého spisu, a to na datovém nosiči. Přístup k veškerým informacím o dané exekuci má dlužník mít i proto aby si mohl sjednat efektivní právní pomoc. Získat spis na CD nebo přes cloudové úložiště pomůže i těm, kteří mají exekutorský úřad třeba 300 km daleko a získají ho bezplatně.

Závěrem:

  • Zůstaly návrhy, které byly předkládány a do novely se neodhlasovaly, jako například slučování dluhů. Zatím tedy může dluhy jedné osoby vymáhat i deset různých exekutorů. Rovněž nedošlo na přidělování dle místní příslušnosti exekutorů, věřitelům zůstává možnost volby. Schváleno nebylo ani to, že by oprávnění platili dopředu zálohy na náklady jakékoliv exekuce.
  • Je třeba připsat i dovětek, že samotná Exekutorská komora chystá po schválení novely podání stížnosti k Ústavnímu soudu. Vymezila se jednak proti schválené retroaktivitě (zpětné účinnosti, která umožní zastavovat i exekuce, započaté před účinností novely a za jiných podmínek). Rovněž má za to, že je porušením práv exekutora zánik jeho práva na úhradu nákladů v případech, kdy budou exekuce zastaveny podle novely. Po šesti letech práce exekutora by tento neměl nárok ani na úhradu minimálních nákladů exekuce.
  • Do závěru patří i dodat, že změny v exekucích a úlevy pro dlužníky nepřinesla jen novela, ale i celá pandemie covidu. Během ní byly dočasně pozastaveny mobiliární exekuce, trvale bylo schváleno, že exekutoři nemohou postihnout daňové bonusy za děti, odstupné není v exekuci bráno jako jednorázová výplata. V podstatě také skončily tzv. dětské dluhy a od července 2021 mohou lidé svou banku požádat o tzv. chráněný účet.

Pokud i vy bojujete s exekucemi, ať už na straně dlužníků nebo na straně věřitelů, kteří se obávají, že jejich dluh nebude účinně vymožen, obraťte se na naši kancelář kdykoliv. Rádi Vám budeme v problematice exekucí nápomocni, včetně poradenství ohledně možného oddlužení.

Svůj díl pomoci k cestě z dluhových pastí přineslo i zrušení rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách a ukončení neplatných exekucí. (proklik na náš článek)

Kontaktujte nás na emailu info@advokatky.cz nebo na tel.: 224498345.

Mgr. Jana Mlejnková, právník

Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.

01.11.2021

Posted by Advokátní kancelář Pajerová