...

Novela exekučního řádu – umožní zastavit vaší exekuci?

Díl 1: Milostivé léto – praktický návod

Nedávno podepsaná novela exekučního řádu přináší největší změny za posledních dvacet let. Hlavním smyslem by mělo být to, aby každá vedená exekuce skutečně dosáhla splacení dluhu, a ne aby vedla k dluhovému otroctví povinných a aby se umožnilo ukončení zcela marných exekucí.

Hlavní změny, které novela přináší jsme shrnuli ve dvoudílném přehledu:

1. Milostivé léto aneb jak se dluhů zbavit a ukončit exekuci

Mimořádná nabídka je určena těm, kteří dluží státní správě, veřejnoprávnímu subjektu či zdravotní pojišťovně, ale i obci, městu, kraji, rozhlasu nebo televizi, dopravnímu podniku, rovněž ale i kterémukoliv věřiteli, který je institucí s nějakým státním podílem. (čl. IV bod 25 Přechodných ustanovení novely)

Šance zbavit se levně a bez zbytečných nákladů těchto exekucí spočívá v tom, že dlužníkům je dána možnost uhradit jen jistinu dluhu a 750 Kč (představující symbolický náklad na zastavení exekuce, celkově s DPH je to 908 Kč) a jejich exekuce bude zastavena. Žádné úroky či dříve naúčtované poplatky za nesplácení nebude nutno hradit, budou odpuštěny.

Tato možnost bude dána po omezenou dobu: již devadesátým dnem ode dne vyhlášení ustanovení o milostivém létu začne běžet tříměsíční období, během něhož půjde dluh takto vymazat. Milostivé léto tedy běží od 28.10.2021 do 28.1.2022 (k vyhlášení došlo 30.7.2021).

Pozor, je to jedno z ustanovení, které bude účinné dříve než novela jako taková.

Nelze použít pro exekuce, kde jistina vznikla jako neuhrazená pokuta od Policie ČR, rovněž ne pro náhrady za spáchanou trestnou činnost.

Nemohou ho využít osoby v insolvenci.

Nelze použít na daňové a správní exekuce.

Praktická stránka: Jak dosáhnout zastavení vaší exekuce?

Velice důležité bude dodržet přesně vymezenou lhůtu a splnit náležitosti k vámi provedené platbě tak, aby platba byla skutečně použita tak, jak chcete – na úhradu jistiny.

S ohledem na výkladové nepřesnosti zákona sledujeme aktuální vyjasňování mezi samotnou Exekutorskou komorou a Ministerstvem spravedlnosti a rádi vám budeme nápomocni po praktické stránce.

Platbu bude totiž třeba přesně specifikovat a odkázat na ustanovení novely, které chcete využít. Vše je nutno provést tzv.“ prokazatelnou formou“.

Pomůžeme vám také se zjištěním, jaká je vaše aktuální přesná výše jistiny, neboť mnozí přesnou částku k datu 28.10. ani neznají. Kontaktujte nás na emailu info@advokatky.cz nebo na tel.: 224498345, rádi vám připravíme potřebné podklady.

Mgr. Jana Mlejnková, právník
Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.
05.10.2021