...

Máte založené předepsané dokumenty ve sbírce listin ?

Novela zákona o obchodních korporacích stanovila všem korporacím povinnost provést ve lhůtě šesti měsíců od účinnosti novely zápis všech povinných skutečností v obchodním rejstříku, tedy zejména doplnit zápis těch, které se dosud do veřejného rejstříku zapisovat nemusely.
Tuto povinnost by vaše společnost měla splnit do 1.7.2021
Přehled skutečností, které se zapisují naleznete v § 42 – 48 Zákona o veřejných rejstřících.
Dále novela stanovila v téže lhůtě uložit do sbírky listin listiny, jež se dosud neukládaly.
Sbírka listin obsahuje dle § 66 písm. c) Zákona o veřejných rejstřících
• účetní závěrky,
• součástí sbírky jsou tedy výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky ( nejsou-li součástí výroční zprávy), stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon
• návrh rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů anebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky
• zprávu auditora ( pokud je společnost auditována) o ověření účetní závěrky.
Soud může uložit pořádkovou pokutu až do výše 100.000, – Kč při řádném nezakládání listin do sbírky.
Rejstříkový soud právnickou osobu nejprve na nedostatek upozorňuje a vyzývá ji k nápravě.

Dále, pokud právnická osoba nezaloží do sbírky listin účetní závěrku nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období a neuposlechne následné výzvy rejstříkového soudu, hrozí jí v krajním případě až zrušení bez likvidace.
Další sankce pak hrozí podle zákona o účetnictví.
V souvislosti s datem 1.7.2021 také upozorňujeme akciové společnosti na málo známou povinnost zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku a tyto jsou rovněž dle § 68 Zákona o veřejných rejstřících součástí sbírky listin. Týká se to těch akciových společností, které nezpracovávají výroční zprávu, tedy těch, kde účetní závěrku neověřuje povinně auditor.
Se dořešením záležitostí, které se týkají vaší korporace a povinnosti zápisu všech skutečností do obchodního rejstříku nebo doložení listin do sbírky listin Vám rádi pomůžeme.

JUDr. Vladimíra Pajerová, advokátka
Mgr. Jana Mlejnková, právník
Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.
29.6.2021