...

Evidence skutečných majitelů: Díl V. – Svěřenské fondy

V předchozích dílech jsme Vás informovali o nových povinnostech, které nový zákon č. 91/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon“) pro podnikatele přináší, o způsobech zápisu údajů do evidence, o sankcích hrozících při nezapsání skutečného majitele do evidence dle Zákona, o lhůtách pro zápis údajů a o veřejnosti údajů zapsaných do evidence.

V tomto závěrečném dílu Vám níže poskytujeme bližší informace o zápisu svěřenských fondů do evidence skutečných majitelů.

Skutečným majitelem svěřenského fondu se dle Zákona rozumí každá fyzická osoba, která:

  1. je jeho zakladatelem,
  2. je jeho svěřenským správcem,
  3. je oprávněná k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu a může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo obmyšleného,
  4. je obmyšleným,
  5. je z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu bylo právní uspořádání zřízeno nebo je spravováno, není-li obmyšlený,
  6. je koncovým příjemcem, tj. osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo svěřenského fondu podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při správě či zániku svěřenského fondu a tento prospěch dále nepředává, nebo
  7. má koncový vliv na správu svěřenského fondu, tj. osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv na správu svěřenského fondu.

Evidující osobou, tj. osobou, která má povinnost zapsat svěřenský fond do evidence, je svěřenský správce.

Ne všechny svěřenské fondy však budou muset opětovně provádět nový zápis skutečného majitele do evidence. Povinnost se vyhne těm svěřenským fondům, jejichž skutečnými majiteli jsou pouze osoby v postavení zakladatele, svěřenského správce nebo obmyšleného. Tito skuteční majitelé svěřenského fondu budou do evidence totiž automaticky propsáni z evidence svěřenských fondů. Prakticky se však bude jednat o malé procento takových svěřenských fondů, neboť Zákon značně rozšiřuje okruh osob skutečných majitelů svěřenských fondů (viz body i) až vii) výše). Pokud jsou například obmyšlenými svěřenského fondu „všechny mé děti”, pro přepis do evidence skutečných majitelů to nestačí. V evidenci skutečných majitelů musí být nově uvedeny všechny mé děti (viz bod v) výše).

O skutečném majiteli svěřenského fondu budou veřejně přístupné údaje v rozsahu, v jakém jsou veřejně přístupné v evidenci svěřenských fondů. Širší rozsah osobních (a dalších) údajů bude možné stejně jako u právnických osob zveřejnit pouze se souhlasem skutečného majitele.

Tomu, kdo však osvědčí zájem v souvislosti s předcházením trestných činů vztahujících se k praní špinavých peněz a financování a podpory terorismu, soud umožní získat i širší údaje z evidence uvedené v § 13 písm. b) až i) Zákona.

V případě, že byste potřebovali pomoct se zápisem skutečného majitele Vaší společnosti nebo svěřenského fondu do evidence skutečných majitelů tak, abyste řádně splnili povinnosti stanovené Zákonem a vyhnuli se tak sankcím, jsme Vám plně k dispozici. Rovněž Vám rádi pomůžeme s určením skutečného majitele Vaší společnosti nebo svěřenského fondu, u kterých není skutečný majitel na první pohled lehko seznatelný.

Mgr. Alexandra Kábrtová, advokátní koncipientka
JUDr. Vladimíra Pajerová, advokátka
Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.
27.5.2021