...

Evidence skutečných majitelů: Díl III. – Sankce a lhůty

V předchozích dílech jsme Vás informovali o nových povinnostech, které nový zákon č. 91/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon“) pro podnikatele přináší a o způsobech zápisu údajů do evidence.

V tomto díle III. Vás níže informujeme o sankcích stanovených Zákonem za nezapsání skutečného majitele do evidence a o lhůtách pro provedení zápisu.

Sankce za nezapsání skutečného majitele do evidence

Zákon předně stanovuje nevymahatelnost smluv, kterými je zastírána osoba skutečného majitele. Soudy by se tedy neměly zabývat spory vyplývajícími z komisionářských a obdobných smluv s „bílými koňmi“, skrze které je právnická osoba ovládána.

Zákon dále stanovuje zákaz obchodním korporacím vyplatit prospěch (tj. i zisk) skutečnému majiteli této obchodní korporace, který není zapsán v evidenci, jakož i právnické osobě a svěřenskému fondu, jejichž je rovněž skutečným majitelem. Zákon také stanovuje zákaz obchodním korporacím vyplatit prospěch právnické osobě nebo svěřenskému fondu, jež nemají v evidenci zapsaného žádného skutečného majitele.

Skutečný majitel obchodní korporace, který není v evidenci zapsán, nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat hlasovací práva, a to ani právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem. Hlasovací práva v obchodní korporaci nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu vykonávat také právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet svěřenského fondu, jež nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Zákon v neposlední řadě zavadí přestupky, umožňující uložit pokutu až 500.000 Kč evidující osobě za nezajištění zápisu o skutečném majiteli do evidence a skutečnému majiteli za neposkytnutí součinnost při zjišťování skutečného majitele evidující osobou. V obou případech je ovšem uložení pokuty podmíněno potvrzením porušení Zákona soudem v rámci tzv. řízení o nesrovnalosti (§ 44 Zákona).

Lhůty pro zápis údajů do evidence skutečných majitelů

Jak jsme již zmínili v díle I., evidující osoba má povinnost zapsat platné údaje o skutečném majiteli bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. Zákon však pro určité subjekty prodlužuje uvedenou lhůtu a stanovuje tzv. přechodné období v délce 6 měsíců / 1 roku, po které těmto subjektům nebudou ukládány sankce za nesplnění povinností dle Zákona.

Svěřenský správce, který zajistil zápis údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu do evidence údajů o skutečných majitelích podle ZVR ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti Zákona, má povinnost zajistit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti Zákona, aby platné údaje odpovídaly požadavkům Zákona.

Svěřenský správce, který nezajistil zápis žádného údaje o skutečném majiteli svěřenského fondu do evidence údajů o skutečných majitelích podle ZVR ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti Zákonamá povinnostzapsat platné údaje o skutečném majiteli do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona.

Obchodní korporace, která zajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli do evidence údajů o skutečných majitelích podle ZVR ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti Zákona, do 1. 1. 2019, vznikla-li do 31. 12. 2017, nebo do 15 dnů od svého vzniku, vznikla-li od 1. 1. 2018, má povinnost zajistit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákonaaby platné údaje odpovídaly požadavkům Zákona.

Z výše uvedeného plyne, že tedy obchodní korporace, která tedy nezajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli do evidence údajů o skutečných majitelích podle ZVR ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti Zákona, bude muset zapsat platné údaje o svém skutečném majiteli bez zbytečného odkladu po 1. 6. 2021.

Mgr. Alexandra Kábrtová, advokátní koncipientka
JUDr. Vladimíra Pajerová, advokátka
Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.
10.5.2021