...

Evidence skutečných majitelů: Díl II. – Způsoby zápisu do evidence skutečných majitelů

V předchozím díle I. jsme Vás informovali o nových povinnostech, které nový zákon č. 91/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon“) pro podnikatele přináší.
V tomto díle II. Vás níže informujeme o způsobech zápisu do evidence skutečných majitelů.
Zápis do evidence skutečných majitelů bude podle Zákona provádět soud nebo notář.
V případě výběru zápisu soudem se návrh podává na stanoveném elektronickém formuláři. Návrh na zápis musí být doložen písemnostmi o skutečnostech, které mají být do evidence skutečných majitelů zapsány, ledaže jsou údaje o zapisovaných skutečnostech zjistitelné z informačního systému veřejné správy, do kterého může soud dálkovým přístupem nahlížet. Písemností dokládající postavení skutečného majitele nebo strukturu vztahů se rozumí zejména:
• výpis z veřejného rejstříku nebo ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku nebo evidenci skutečných majitelů,
• zakladatelské právní jednání,
• seznam společníků,
• rozhodnutí orgánu o vyplacení podílu na prospěchu,
• prohlášení společníků o jednání ve shodě,
• prohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, jsou-li založeny na
právní skutečnosti, kterou nelze doložit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat, a
• prohlášení evidující osoby nebo skutečného majitele o postavení skutečného majitele nebo struktuře vztahů, nejsou-li založeny na
právní skutečnosti.
Podstatnou novinkou je také skutečnost, že návrh na zápis může podat kromě evidující osoby také ten, kdo na něm osvědčí právní zájem a k návrhu doloží relevantní písemnosti, nepodá-li evidující osoba návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí povinnost vznikla.
Soudní poplatek za návrh na zápis v případě skutečného majitele obchodní korporace bude činit 4.000 Kč a v případě svěřenského fondu 2.000 Kč. V případě podání návrhu na zápis do nabytí účinnosti Zákona, tj. do dne 1. 6. 2021, poplatek činí 1.000 Kč.
Je však třeba upozornit, že proti usnesení soudu o odmítnutí návrhu nebude přípustné odvolání a v případě odmítnutí bude muset evidující osoba podat návrh na zápis znovu.
V případě výběru zápisu notářem se zápis provádí taktéž na návrh evidující osoby nebo osoby, která na tom má právní zájem. Písemnosti, jimiž musí být doložena žádost o zápis skutečného majitele obchodní korporace, však mohou být doloženy i v listinné podobě. Notář nebude muset sepisovat notářský zápis jako podklad pro zápis údajů do evidence, nýbrž pouze na základě žádosti vydá osvědčení pro zápis a do 3 pracovních dnů od doručení žádosti provede samotný zápis dálkovým přístupem do evidence.
_________________________
1. Od poplatku za návrh na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence, kterým se zajišťuje, aby tyto údaje odpovídaly požadavkům Zákona, se osvobozuje, nejdéle však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti Zákona, tj. do dne 1. 6. 2022, svěřenský správce, který zajistil zápis údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu podle ZVR ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti Zákona.
Od poplatku za návrh se osvobozuje svěřenský správce, který nezajistil zápis žádného údaje o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského fondu, do evidence údajů o skutečných majitelích podle ZVR, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti Zákona, nejdéle však do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona.
Obchodní korporace, která zajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli do evidence podle ZVR ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti Zákona do 1. 1. 2019, vznikla-li do 31. 12. 2017, nebo do 15 dnů od svého vzniku, vznikla-li od 1. 1. 2018 se osvobozuje od soudního poplatku, nejdéle však do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Zákona.

Notář si na základě žádosti evidující osoby případně vyžádá veškeré potřebné podklady, pro jejichž absenci (by jinak) rejstříkový soud žádost odmítl. Lze tak očekávat, že zápis prostřednictvím notáře bude oproti rejstříkovému soudu v mnoha případech flexibilnější. Odměna notáře za provedení zápisu bude stanovena novelou notářského tarifu, přesto by však podle důvodové zprávy k Zákonu měla být nižší než soudní poplatek.

V případě, že byste potřebovali pomoct se zápisem skutečného majitele Vaší společnosti nebo svěřenského fondu do evidence skutečných majitelů tak, abyste řádně splnili povinnosti stanovené Zákonem, jsme Vám plně k dispozici. Rovněž Vám rádi pomůžeme s určením skutečného majitele Vaší společnosti nebo svěřenského fondu, u kterých není skutečný majitel na první pohled lehko seznatelný.

Mgr. Alexandra Kábrtová, advokátní koncipientka
JUDr. Vladimíra Pajerová, advokátka
Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.
16.4.2021