...

Evidence skutečných majitelů: Díl I. – Přehled změn

Vážení klienti,

dne 1. 6. 2021, tj. za necelé 2 měsíce, vstoupí v účinnost nový zákon č. 91/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon“), a to jako výsledek řádné transpozice relevantních směrnic EU souvisejících s bojem proti praní peněz nebo financování terorismu.

Stávající evidence skutečných majitelů vedená dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVR“) je z pohledu evropského práva nedostatečná – je zcela neveřejná a přístup do ní má pouze zákonem vymezený okruh státních orgánů a dalších osob pro jasně stanovené účely. S případným nesplněním evidenční povinnosti podle ZVR nejsou navíc spojeny žádné sankční následky. Zároveň platí, že jediný, kdo může skutečného majitele nechat zapsat, je sama právnická osoba nebo svěřenský správce. Ani soud nemůže do obsahu evidence vedené podle ZVR z vlastní iniciativy zasahovat.

Níže Vám nastíníme zásadní změny, které Zákon pro většinu obchodních korporacích a svěřenských fondů a pro jejich skutečné majitele přináší.

Povinnosti evidující osoby

Zákon stanovuje povinnost právnickým osobám a jiným subjektům zapsat jejich skutečné majitele do evidence skutečných majitelů, která je nově informačním systémem veřejné správy spravovaným Ministerstvem spravedlnosti. Návrh na zápis podává tzv. evidující osoba, kterou je v případě obchodní korporace samotná obchodní korporace a v případě svěřenského fondu jeho svěřenský správce. Evidující osoba má povinnost zajistit, aby platné údaje o jejím skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli svěřenského fondu odpovídaly skutečnému stavu. Návrh na zápis musí evidující osoba podat bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (to neplatí, byly-li údaje o skutečném majiteli automaticky propsány, viz níže).

Další povinností evidující osoby je o svém skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli svěřenského fondu získávat a zaznamenávat úplné, přesné a aktuální údaje stanovené Zákonem, a uchovávat je ještě 10 let od zániku postavení konkrétního skutečného majitele.

Pojem skutečného majitele

Zákon stanovuje celkem široký okruh fyzických osob, které jsou za skutečného majitele považovány. V některých případech nemusí být na první pohled zřejmé, která fyzická osoba je skutečným majitelem a  jejímu určení mohou předcházet složitější matematické výpočty přímých a nepřímých podílů na hlasovacích právech či na vyplaceném prospěchu (zisku).

Automatický průpis údajů z veřejného rejstříku, tj. ne každá obchodní korporace musí návrh podávat

Zákon si také klade za cíl snížit výraznou administrativní zátěž, kterou současná úprava institutu skutečného majitele představuje jak pro (nejen podnikající) veřejnost, tak pro rejstříkové soudy. Zákon zavádí tzv. automatické průpisy údajů z veřejných rejstříků, které vylučují potřebu zapisovat skutečného majitele právnické osoby, který je seznatelný již z veřejného rejstříku (např. společník v s.r.o. s podílem větším ne 25 %, jediný akcionář apod).

V případě, že byste potřebovali pomoct se zápisem skutečného majitele Vaší společnosti nebo svěřenského fondu do evidence skutečných majitelů tak, abyste řádně splnili povinnosti stanovené Zákonem, jsme Vám plně k dispozici. Rovněž Vám rádi pomůžeme s určením skutečného majitele Vaší společnosti nebo svěřenského fondu, u kterých není skutečný majitel na první pohled lehko seznatelný.

Mgr. Alexandra Kábrtová, advokátní koncipientka
JUDr. Vladimíra Pajerová, advokátka
Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.
6.4.2021