...

Změny v právní úpravě týkající se řízení soudu ve věcech péče o nezletilé- Díl 1

Předběžná opatření vydávaná dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Níže rozebraná novelizace by měla dopadat na případy, kdy je po rozpadu vztahu rodičů předběžně svěřováno dítě jednomu z rodičů do péče a druhému rodiči je určen styk s dítětem.

Nová právní úprava má za cíl zamezit, aby vydávaná předběžná opatření trvala neomezeně dlouhou dobu a tato dlouhá doba by mohla zásadně změnit poměry nezletilého dítěte.

Rovněž má apelovat na soudy, aby ve věcech péče a výživného pro nezletilé děti rozhodovaly co možná nejrychleji.

V naší praxi se v rámci problematiky rodinného práva a péče a výživy o nezletilé setkáváme převážně s předběžnými opatřeními, která jsou vydávána dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“). Tato předběžná opatření jsou typicky vydávána v rámci běžného řízení o péči a výživě nezletilých dětí dle OSŘ. Po novele zákona č. 292/2013 Sb., zákona o zvláštní řízeních soudních (dále jen „ZŘS“) se nově použije právní úprava doby trvání předběžných opatřeních obsažená v ZŘS i na předběžná opatření vydávána dle OSŘ ve věci péče a výživy o nezletilé. Konkrétně dle ust. § 452 odst. 3 ZŘS „se ustanovení pododdílu o trvání a prodloužení doby trvání předběžného patření použijí i na předběžné opatření podle OSŘ, jimž má být účastníku uloženo, aby odevzdal dítě do péče druhého z rodičů nebo do péče osoby dítě příbuzné nebo blízké.“ I když se může na první pohled zdát pojem „odevzdat do péče“ jako lehce zavádějící, dle smyslu a účelu daného ustanovení se jedná o všechna předběžná opatření vydaná dle OSŘ, kde se hovoří rovněž o svěření do péče, o péči samotné, předání do péče a rovněž i o úpravě styku s nezletilým.

Dle ust. § 459 ZŘS soud určí trvání předběžného opatření na nezbytně nutnou dobu v délce nepřesahující 3 měsíce od jeho vykonatelnosti, tedy od jeho doručení tomu, komu byla v tomto rozhodnutí uložena povinnost. V souladu s ust. § 460 odst. 1 ZŘS, bylo-li před uplynutím lhůty stanovené v ust. § 459 ZŘS zahájeno řízení ve věci samé, může soud předběžné opatření opakovaně prodloužit tak, aby celková doba trvání předběžného opatření nepřesáhla 6 měsíců ode dne jeho vykonatelnosti. Poté lze trvání předběžného opatření výjimečně opakovaně prodloužit na nezbytně nutnou dobu v délce nepřesahující 3 měsíce jen tehdy, nebylo-li možné z vážných důvodů a objektivních příčin v této době skončit důkazní řízení ve věci samé. Účinky předběžného opatření zaniknou nejpozději uplynutím 1 roku od jeho vykonatelnosti.

Nevíte si rady, dle jakého zákona návrh na nařízení předběžného opatření podat? Nebo si nejste jisti, jak dlouho platí Vaše předběžné opatření, které bylo soudem vydáno? Obraťte se na nás na emailové adrese: info@advokatky.cz. Rádi Vám pomůžeme Vaši situaci vyřešit a objasnit.

 

Mgr. Jana Melezínková, advokátní koncipientka

Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.

31.07.2022