...

Povinnost zavedení vnitřního oznamovacího systému pro zaměstnavatele „whistleblowing“

Česká republika má povinnost do svého právního řádu transponovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“).

Transpoziční lhůta uplynula dne 17. prosince 2021, nicméně vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů prozatím ve sněmovně prošel pouze prvním čtením.

Směrnice zavádí veřejným institucím a soukromým subjektům (zaměstnavatelům) povinnost vypracovat vnitřní oznamovací systém, který zavede ochranu oznamovatelů, tj. zaměstnanců nebo spolupracujících osob, které upozorňují na protiprávní činnosti či jiná porušení předpisů v rámci společnosti.

V rámci vnitřního oznamovacího systému musí být zajištěna anonymita oznamovatele a určena tzv. příslušná osoba, která se bude oznámením zabývat a navrhovat jeho řešení.

Co znamená skutečnost, že směrnice nebyla do právního řádu ČR prozatím transponována, tj. že se nestihl schválit návrh zákona o ochraně oznamovatelů v transpoziční lhůtě?

Uvedené znamená, že povinnosti stanovené ve směrnici se prozatím vztahují pouze na stát a jiné subjekty, které jsou zřízené nebo kontrolované státem a plní služby veřejného zájmu.

Veřejnoprávní subjekty, kraje, obce tak již mají povinnost řídit se směrnicí, tj. zavést vnitřní oznamovací systém.

Lze však očekávat, že zákon bude v blízké době schválen Parlamentem ČR, směrnice bude transponována a bude se tedy vztahovat i na soukromé subjekty. Prozatím návrh zákona počítá s tím, že se bude vztahovat na zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci.

Lidé, kteří pracují pro společnost nebo kteří jsou s ní v kontaktu v rámci svých pracovních činností, jsou často prvními osobami, které se o těchto případech dozví. Je tudíž nejvýhodnější, aby právě oni této pozice využili a informovali o případu příslušnou osobu určenou zaměstnavatelem, ve kterou mají důvěru a která se bude oznámením porušení zabývat. Jinak mají tyto osoby právo oznámit porušení přímo Ministerstvu spravedlnosti v rámci tzv. vnějšího oznamovacího systému nebo přímo orgánům činným v trestním řízení. V takovém případě může dojít ke ztrátě kontroly samotného zaměstnavatele nad prvotním řešením zjištěného porušení uvnitř jeho společnosti.

S ohledem na skutečnost, že povinnosti stanovené směrnicí se budou do budoucna týkat rovněž soukromých subjektů, doporučujeme, aby společnosti se zavedením opatření ke splnění stanovených povinností neotálely a nevystavily se tak zbytečným komplikacím, spojeným s nedostatečnou přípravou. Soukromým společnostem tedy velmi doporučujeme, aby v souladu se směrnicí připravily vnitřní oznamovací systém, ač k tomu prozatím nejsou dle zákona povinny.

Dle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů může být porušení povinností sankcionováno pokutou až do výše 1 mil. Kč nebo 5 % z čistého obratu, dosaženého společností za poslední ukončené účetní období.

Jsme připraveni pro vaši společnost vypracovat vnitřní oznamovací systém a pomoci vám rovněž s jeho praktickými otázkami. V případě zájmu nás neváhejte  kontaktovat na e-mail info@advokatky.cz

 

Mgr. Alexandra Kábrtová, advokátní koncipientka

JUDr. Vladimíra Pajerová, advokátka

Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.

 

V Praze dne 26.5.2022