...

Tohle si musíte při uzavírání obchodních smluv pohlídat

Jednáte s obchodním partnerem ohledně uzavření smlouvy osobně?
Je u Vás zvyklostí, že smlouvy uzavíráte při takovém osobním jednání ústně či dokonce konkludentně, tj. např. podáním ruky?
Že s tím nikdy dříve nebyl problém?

Na následujících řádcích Vás seznámíme s málo známým institutem, který se skrývá v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a kterým je tzv. „potvrzení obsahu smlouvy“. Občanský zákoník mu věnuje pouze jeden paragraf, a to konkrétně ust. § 1757. Toto ustanovení dává stranám možnost po uzavření smlouvy v jiné, než písemné podobě, si obsah takto uzavřené smlouvy písemně potvrdit.
Pokud pak takové písemné potvrzení, učiněné jednou ze stran, bude věrně zachycovat obsah ústně uzavřené smlouvy, odchylky v potvrzení budou pouze nepodstatné oproti ústně uzavřené smlouvě a druhá smluvní strana, které bude takové písemné potvrzení doručeno, toto potvrzení bezodkladně neodmítne,
pak platí, že smlouva byla uzavřenas obsahem, jaký je zachycen v písemném potvrzení.
V případě, že jednáte se svým obchodním partnerem právě tímto způsobem, tedy ústně, ať už osobně či telefonicky (např. uzavíráte jednotlivou smlouvu, objednávku) na dodávku konkrétního zboží v rámci již uzavřené rámcové smlouvy), dbejte na to, že je vhodné takto ústně uzavřenou smlouvu písemně potvrdit.
Uvedené můžete učinit např. e-mailem shrnujícím podstatný obsah ústně uzavřené smlouvy.
Takové písemné potvrzení byste navíc měli učinit co nejdříve po uzavření ústní smlouvy, kdy smyslem tohoto požadavku je, aby smluvní strany měly obsah ústně uzavřené smlouvy v čerstvé paměti a mohly tak posoudit soulad právě s písemným potvrzením obsahu smlouvy.
Písemné potvrzení Vám poskytne důkazní jistotu v případě možného budoucího sporu ohledně toho, s jakým obsahem byla ústní smlouva vlastně uzavřena.
Nicméně pozor, obdobná situace platí i obráceně, tedy uzavřete-li ústně obchodní smlouvou a druhá smluvní strana Vám zašle písemné potvrzení obsahu takto ústně uzavřené smlouvy. Je ve Vašem zájmu takovému písemnému potvrzení věnovat bezodkladně nejvyšší pozornost.
Pokud zjistíte, že písemné potvrzení neodpovídá obsahu ústně uzavřené smlouvy a obsahuje řadu odchylek, odmítněte obsah, který je v písemném potvrzení smlouvy zachycen. Takové odmítnutí byste pak měli učinit zejména průkazně, tedy písemně (např. e-mailem), a nikoliv např. telefonicky s tím, že uvedené jste si přeci nedomluvili. Odmítnutí je také nutno učinit bez zbytečného odkladu, tedy jakmile budete mít možnost se s písemným potvrzením seznámit.
V případě odmítnutí písemného potvrzení smlouvy pak platí, že smlouva zůstává platně uzavřena v původním obsahu, tedy tak, jak byla mezi Vámi a obchodním partnerem uzavřena ústně (či konkludentně).
Závěrem upozorňujeme, že v případě mlčení či nereagování na písemné potvrzení obsahu smlouvy, doručené Vám druhou smluvní stranou, platí, že s takovým písemným potvrzením obsahu smlouvy souhlasíte a smlouva je tak uzavřena v této podobě.
Nejste si jisti, jak správně postupovat zrovna ve Vašem případě?
Chcete mít absolutní jistotu, že v obchodních vztazích činíte vše, co Vám zákon nabízí, a využíváte veškeré ochrany, kterou máte k dispozici?
Či již došlo na spor ohledně obsahu plnění ze smlouvy a nevíte si rady, jaké nejúčinnější kroky k ochraně Vašeho práva učinit?

Kontaktujte nás na info@advokatky.cz nebo tel. č. 224 498 345-6, jsme připraveni Vám pomoci v každé situaci.

Mgr. Lenka Slámová, advokátka
Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o.
10.02.2022