...

Poučení spotřebitele

Poučení spotřebitele ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník realizované ze strany společnosti:

Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o., IČ.247 80 251

se sídlem Praha 2, Nové Město, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 120 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173656

Tel: +420 224 498 345-6

E-mail: info@advokatky.cz

Web  www.advokatky.cz

(dále jako „Advokátní kancelář“)

a adresované všem potencionálním zájemcům a klientům Advokátní kanceláře kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Smlouvy o právní pomoci s Advokátní kanceláří

(dále jen jako „Klient“).

1. S osobními údaji Klientů, zájemců a návštěvníků webu je nakládáno způsobem popsaným v sekci GDPR/ Zásady ochrany osobních údajů.

2. Cookies jsou upraveny v Podmínkách používání cookies.

3. Dle zákona č. 253/208 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML), v platném znění, jsou povinnou osobou mimo jiné advokáti. Pověřenou osobou ve smyslu §22a odpovědnou za zajištění plnění AML povinností vyplývajících z AML zákona, tj. obecně všech AML povinností a rovněž tak tzv. Kontaktní osobou ve smyslu §18 a §22 zákona č. 253/2008, k zajištění tzv. oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona, což je podávání oznámení o podezřelém obchodu, které se zasílá Finančnímu analytickému úřadu, je-li takový obchod detekován k plnění oznamovací povinnosti podle ustanovení § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem je určena JUDr. Vladimíra Pajerová, advokátka, kontaktní údaje jsou email: pajerova@advokatky.cz a tel. : 603222600.

4. Nabídky na internetových stránkách www.advokatky.cz a na sociálních sítích Advokátní kanceláře mají pouze informativní charakter, nejsou nabídkou ve smyslu § 1731, § 1732 ani § 1733 OZ. Z uveřejněné nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

5. Advokátní kancelář tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Klienta (v souvislosti zejména se Smlouvou o právní pomoci, kterou Klient hodlá uzavřít s Advokátní kanceláří o tom, že:

a) Poskytování právních služeb Advokátní kanceláří spadá zejména pod zákon č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii;

b) Předmět služeb: Právní pomoc Klientovi spočívá zejména v právním poradenství, v zastupování Klienta Advokátní kanceláří v řízeních před soudy nebo jinými orgány státní správy, v jednání s jinými právnickými či fyzickými osobami, v uzavírání smluv a dohod jménem Klienta apod.;

c) Cena: Předmět služeb bude nabízen za cenu uvedenou ve Smlouvě o právní pomoci. Advokátní kancelář je plátcem DPH. Cena za služby se vypočítává a určuje nejčastěji jako hodinová sazba se zvláštní snížení sazbou za administrativní práce, spojené s právní pomocí, podrobnosti jsou uvedeny v sekci Odměna;

d) Smlouva o právní pomoci se uzavírá na dobu neurčitou, nedohodnou-li se strany ve smlouvě jinak. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět, a to i okamžitou výpovědí, doručenou na adresu v záhlaví uzavírané smlouvy;

e) Klient je též oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to i bez uvedení důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o poskytování právní pomoci musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této dohody informovat Advokátní kancelář formou jednoznačného prohlášení – např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu. V tomto směru Advokátní kancelář odkazuje Klienty i na znění; zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

f) Odpovědnost za vadné plnění:

  • Advokátní kancelář má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou Klientovi. Všichni Klienti – spotřebitelé mají možnost využít bezplatného mimosoudního řešení jakéhokoliv sporu, který by mohl v budoucnu vzniknout ze smluvního vztahu mezi nimi a Advokátní kanceláří;
  • Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel, pokud se nepodařilo stížnost vyřešit s Advokátní kanceláří přímo;
  • V takovém případě je možné obrátit se na Českou advokátní komoru (www.cak.cz) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Toto řešení by mělo být ukončeno zpravidla ve lhůtě 90 dnů od jeho zahájení. Náležitosti návrhu jsou uvedeny v § 20n zákona o ochraně spotřebitele, v podrobnostech dále odkazujeme i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.