...

Limity výhrady soupisu v dědickém řízení

Mnoho dědiců je v případě řízení o pozůstalosti přesvědčeno, že pokud učiní tzv. výhradu soupisu (§ 1706 o.z.), nebudou povinni hradit případné dluhy zůstavitele, které převyšují cenu dědicem nabytého dědictví. Pro začátek je na místě připomenout, že notář je povinen dědice o právu uplatnit výhradu soupisu poučit (§ 1706 o.z.).

Nicméně dědic již není poučen o tom, že v případě, že se později po ukončení řízení o pozůstalosti objeví věřitel zůstavitele a žádá uspokojení své pohledávky, která nebyla v pozůstalostním řízení projednána a takový věřitel tedy nebyl uspokojen, je dědic zavázán jeho pohledávku uspokojit, a to alespoň v té míře, které by věřitel dosáhl při likvidaci pozůstalosti (§ 1713 o.z.). „Brzda“ v podobě výhrady soupisu se tedy neuplatní. Povinnost dědice uspokojit, byť částečně, nově objeveného věřitele dosahuje až tak daleko, že je částečné uspokojení dědic povinen učinit z vlastního majetku (byla-li již aktiva pozůstalosti či ceny nabytého dědictví vyčerpána uspokojením ostatních věřitelů v pozůstalostním řízení).

Shora uvedenému se však dědic vyhne, učiní-li vedle výhrady soupisu také tzv. konvokaci věřitelů (§ 1711 o.z.). Předchozí učinění výhrady soupisu je pro konvokaci věřitelů podmínkou. V případě využití tohoto institutu dojde k vyhledání dluhů zůstavitele, kdy soud, tedy notář vyvěsí na úřední desku oznámení pro případné věřitele zůstavitele, aby své pohledávky přihlásili soudu ve lhůtě ne kratší než 30 dní. Věřitelé, kteří tak ve lhůtě neučiní, pak již nemohou následně, po skončení pozůstalostního řízení, své pohledávky vůči zůstaviteli (dědici) uplatňovat, a to za podmínky, že pozůstalost již byla vyčerpána uhrazením ve lhůtě přihlášených pohledávek věřitelů, kteří mají být uspokojeni v plné výši či poměrně tak, jak výše pozůstalosti umožňuje (§ 1712 o.z.). Následky konvokace věřitelů však neplatí bezvýjimečně a neuplatní se pro zajištěné věřitele či věřitele, o jejichž pohledávce dědic věděl (§ 1712 o.z.).

Co z uvedeného pro dědice vyplývá? Nespoléhejte pouze na poučení ze strany soudního komisaře a využijte veškeré prostředky ochrany, které Vám zákon nabízí, tedy nejen výhradu soupisu, ale i konvokaci věřitelů. Ta vám zajistí, že věřitelům neuhradíte více, než co činí pozůstalost.

Mgr. Lenka Slámová,
Advokátní koncipientka
20. 5. 2020