...

GDPR

Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením

Zásady ochrany osobních údajů a Souhlas

Zasláním poptávky, dotazu, odpovědi na kontaktní formulář nebo emailu nám zároveň udělujete souhlas se zpracováním vašich poskytnutých osobních údajů za účelem odpovědi na váš dotaz. Na základě tohoto souhlasu zpracovává Pajerová Sedláčková ADVOKÁTKY s.r.o. jako správce vaše poskytnuté osobní údaje podle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat poskytnuté údaje (zejména vámi uvedené jméno, email, telefonní kontakt a případné další poskytnuté údaje), kdy uváděným účelem jejich zpracování je zejména zpracování odpovědi na vámi položený dotaz, na vaši poptávku či zájem o služby správcem poskytované. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 3 roky ode dne odeslání formuláře, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: info@advokatky.cz , na stejném emailu můžete kdykoliv správce kontaktovat. Kontaktní údaje správce naleznete také v sekci Kontakty. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytnou vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména IT specialisté správce. Nesdílíme vaše osobní informace s nikým dalším.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů, včetně práva stížnosti

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.